ЗОШ І-ІІ ст. с. Животівка, Оратівської селищної ради, Вінницької обл.
Оратівська громада, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
21 Березня 2023 р

Статут школи

                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення №158 позачергової

3 сесії Оратівської
селищної ради 8 скликання
від 24 грудня 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ

С. ЖИВОТІВКА ОРАТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Животівка  Оратівської селищної ради

Вінницької області (далі – навчальний заклад) перебуває у комунальній  власності Оратівської селищної територіальної громади, управління якою здійснює Оратівська селищна рада.

1.2. Юридична адреса навчального закладу: 22623, вул. Жовтнева, 6, с. Животівка, Вінницький район, Вінницька область.

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має  печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником (власником) навчального закладу є Оратівська селищна рада.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової  загальної середньої освіти.

           1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

-    забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

-    виховання громадянина України;

-  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-  виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-  розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-  реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

           1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

           1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї

компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

-  дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

           -  дотримання фінансової дисципліни.

           1.10. У навчальному закладі навчання здійснюється українською мовою.   

           1.11. Навчальний заклад має право:

-   проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із  засновником (власником);

-   визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;  

-  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-  залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні комісії:

учителів початкових класів та класних керівників.

1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються центральною районною лікарнею, місцевим ФАПом.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

2. Організація навчально-виховного процесу

            2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного  планів.

2.2. У плані роботи відображаються головні питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.3. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.4. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.  

2.5. Робочий навчальний план навчального закладу  погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

2.6. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи.

2.7. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.8. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.9. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу, як правило, зараховуються діти з шести років.

2.10. У разі потреби учень  може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки  України зразка.

2.11.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

2.12. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у терміни, що визначаються Міністерством освіти та науки України.

2.13. Навчальний рік поділяється на семестри, терміни яких визначаються Міністерством освіти та науки України.

2.14.  Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.15.  За погодженням із відповідними структурними підрозділами Оратівської селищної ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.16. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно - епідеміологічної служби.

2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

2.18. Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

2.19. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.21. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

2.22. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому класі про неоцінювання визначається за рішенням педагогічної ради навчального закладу.

2.23. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.24. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.25..Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  України.   

2.26. При переведенні учнів із початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.  

2.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається  нормативно-правовими актами Міністерства освіти та  науки України.

2.28. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

-  по закінченні початкової школи – табель успішності;

-  по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

2.29. За успіхи у навчанні для учнів  встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення як Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

   

3.Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

-  учні (вихованці);

-  керівники;

-  педагогічні працівники;

-  психологи, бібліотекарі;

-  інші спеціалісти;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

3.2. Права і обов’язки учнів  педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

-  на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

-  на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

-  брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-  брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-   на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4.. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-  бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-  дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

-  захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

-   участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-   виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-  участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

-  на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

-  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-  виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-  готувати учнів до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-  захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

            - виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

-  брати участь у роботі педагогічної ради.

3.10. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

3.11. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.13. Технічні працівники приймаються на роботу і звільняються директором навчального закладу згідно з чинним законодавством.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-  звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.16. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

-   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

-  проводити консультації для педагогічних працівників;

-  брати участь в організації навчально - виховного процесу.

3.17. Представники громадськості зобов’язані:

-  дотримуватися статуту навчального закладу,

            - виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування,

-  захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства,

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

4. Управління навчальним закладом

4.1.  Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником).

4.2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

4.3. Директор закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом.

    4.4. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальношкільна конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

4.5. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-  працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

-  учнів навчального закладу другого ступеня — класними зборами;

-  батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

4.6. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів, зокрема: від працівників навчального закладу - 5, від учнів - 5, від батьків і представників громадськості – 5 делегатів.

4.7. Термін їх повноважень становить  1 рік.

4.8. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.9. Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

4.10. Конференція:

-   обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

-   заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників навчального закладу;

- порушує клопотання перед засновником про невідповідність директора займаній посаді.

4.11. У період між конференцією діє рада навчального закладу (далі-Рада).

4.12. Метою діяльності Ради є:

-  сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

-  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-  розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.13. Основними завданнями Ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-  формування навичок здорового способу життя;

-  створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів  та набуття ними соціального досвіду;

-  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-  сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.14. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються конференцією загальноосвітнього навчального закладу.

4.15. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

4.16. На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.17. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

-  колегіальності ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-  гласності.

4.18. Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

4.19. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

4.20. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника  (власника), а також членами Ради.

4.21. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

4.22.  У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

4.23. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться у 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

4.24. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

4.25. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.26. Очолює Раду голова, який обирається із її складу.

4.27. Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

4.28. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

4.29. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

4.30. Члени Ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.31. Рада навчального закладу:

-  організовує виконання рішень конференції;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-  спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та -  здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

-   затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-  виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-  розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-  сприяє педагогічній освіті батьків;

-  сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-  розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

4.32. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.

4.33. При навчальному закладі за рішенням конференції може може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.34. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.35. Основними завданнями піклувальної ради є:

-  сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спротивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-  організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-  запобігання дитячій бездоглядності;

-  сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

-  стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;

-  всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів  та навчальним закладом.

4.36. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

4.37. Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

4.38. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

4.39. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника  навчального закладу.

4.40. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.41. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

-  самоврядування;

-  колегіальності ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-  гласності.

4.42. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

4.43. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

4.44. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4.45. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

4.46. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

4.47. Рішення піклувальної ради в 7-ми денний термін доводяться до відома колективу  навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.48. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

4.49. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.50. Голова піклувальної ради:

-  скликає і координує роботу піклувальної ради;

-  готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-  визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

4.51. Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.52. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно - спортивної, корекційно - відновної та лікувально - оздоровчої бази навчального закладу;

-  залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

-  вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

-  стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.53. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-  організовує навчально-виховний процес;

-  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчан

Логін: *

Пароль: *